Accesibilidade

O noso compromiso é facer accesible este sitio web, en conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepciones e á falta de conformidade dos aspectos que se indican no seguinte punto.

CONTIDO NON ACCESIBLE

O contido que se recolle a continuación podería non ser accesible polo seguinte:
Poderían existir algúns aspectos de contraste que non cumpran os mínimos esixidos con respecto ás cores adxacentes do fondo.
Poderían existir algúns elementos non textuais non etiquetados correctamente.
Os buscadores buscan automáticamente sen precisar ordenar ningunha acción por parte do usuario.
Poderían existir algúns textos noutro idioma non etiquetados correctamente.
Poderían existir erros de código puntuais de edición nalgunha páxina web.
Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados que non cumpran na súa totalidade tódolos requisitos de accesibilidade, malia que si se procurou que a maioría destes sí se cumpran.

PREPARACIÓN DA SEGUINTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo responsable do desenvolvemento web.

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como por exemplo:
• Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
• Transmitir outras dificultades de acceso ó contido
• Formular calquera outra consulta ou suxerencia de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

Pode presentar:
• Queixa relativa ó cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
• Solicitude de Información accesible relativa a:
Contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4
Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada.
Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivera dacordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de teren transcurrido os 20 días hábiles de prazo sen obter resposta.

A reclamación pode persentarse a través da Instancia Genérica de la Sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital , así coma no resto de opcións recollidas na Ley 39/ 2015, do 1 de octubre, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.  As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Subdirección General de Inspección de Servicios del Ministerio.

CONTIDO OPCIONAL

Este portal está deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da páxina mediante as opcións de configuración estándar dos navegadores.
Se desexa cambiar o tamaño de letra do texto nos principais navegadores gráficos utilice os seguintes menús:
• Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
• Opera: Ver > Zoom
• Safari: Ver > Facer o texto máis grande
• Chrome: Controla a páxina actual > Tamaño do texto
• Para modificar o tamaño de todo na páxina:
Ctrl + + para aumentalo
Ctrl + para disminuílo
Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto
• Se o que quere é anular a folla de estilos ou modificar a cor do texto, pode consultar a páxina How to Change Text Size or Colors da WAI, que se puede ler traducida ó español en ¿Cómo cambiar el tamaño del texto o colores?