Política de privacidade

Infórmase aos usuarios que os datos de carácter persoal solicitados no noso formulario serán utilizados exclusivamente para a prestación dos servizos solicitados, coa garantía de que a información dos usuarios será tratada de forma confidencial e non será cedida a terceiros en ningún caso.

Os usuarios poderán exercer en cualquera momento os dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos persoais nos termos previstos na lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 12/1999).

A información contida nas páxinas pode ser utilizada polo usuario para uso particular. Se pretende comunicala, cedela o distribuíla deberá solicitar previa autorización mediante solicitude a Club Impérator O.A.R., remitida por e-mail ou cualquera medio fidedigno.

No caso de dúbida, suxerencia ou comentario contacte connosco mediante o correo electrónico info@imperatoroar.com.